Affiliated to Savitribai Phule Pune University, Pune  |    Best College Award by Savitribai Phule Pune University(2004-05)   |    Rayat Mauli Purskar 2005-06   |    DST-FIST Sponsored College   |    NAAC ACCREDITED WITH 'A' GRADE (3.07 CGPA) (2017-18)  |    ISO 9001:2015 Certified (2018-19)   

११ वी प्रवेश प्रक्रिया सन २०२१-२०२२
कला, वाणिज्य, विज्ञान व व्यवसाय अभ्यासक्रम

महत्वाच्या सूचना :

COVID-19 चा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी आपण आपला प्रवेश अर्ज ऑनलाईन भरावा.
सूचना :
 • विज्ञान शाखेला प्रवेश घेण्यासाठी खालील लिंक ओपन करून नाव नोंदणी करावी.
  Link-https://forms.gle/b2no9bhqxq7F6AP29
 • वाणिज्य शाखेला प्रवेश घेण्यासाठी खालील लिंक ओपन करून नाव नोंदणी करावी.
  Link-https://forms.gle/YDihkMvNSyzP5W6TA
 • कला शाखेला प्रवेश घेण्यासाठी खालील लिंक ओपन करून नाव नोंदणी करावी
  Link- https://forms.gle/Wd9LrBzfLmDpZrPdA
 • व्यवसाय अभ्यासकम या शाखेला प्रवेश घेण्यासाठी खालील लिंक ओपन करून नाव नोंदणी करावी.
  Link- https://forms.gle/NGrrLtUjBixrb9XF9
प्राचार्य - डॉ. बाळ कांबळे
उपप्राचार्य. (विज्ञान विभाग)- श्री. हळनवर एस. बी. -९४२३७८८२८४
उपप्राचार्य. (कला व वाणिज्य विभाग) - श्री. काळे पी. बी. - ९७६६१९०२०५


प्रवेशासाठी संपर्क.


विज्ञान शाखा
 1. श्री. खंडागळे एम. आर. -९०६७२१३९१९
 2. श्री. देशमुख एस. एस. -७५८८०२९५००
 3. श्री. खेतमाळीस जे. एन. -८०८७२६८०६१
 4. श्री. घालमे पी. एस. -९९६०५३६३५३
 5. श्री. राक्षे एस. बी. -९९२१६३१८४३
 6. श्रीमती. सातव ए. ए. -९४२००३०५८४
वाणिज्य शाखा
 1. श्री. सय्यद ए. बी. - ८१४९०८४९८६
 2. श्री आरडे व्ही. एम. - ९४२३७३३४३१
 3. श्री कोरडे एस. आर. -९९७०९५२८०७
कला शाखा
 1. श्री. भोसले के. एस. -९४०३१४८४६०
 2. श्री. गवारे बी. एन. - ९४२१३४८२८३
 3. श्री. गरुड व्ही. जे. -९१७२३७०२९२
व्यवसाय अभ्यासक्रम
 1. श्री. भुजबळ एम. एम. - ९८६०२९९०९४
 2. श्री. दळवी आर. डी. -९४२३४६१३१५
 3. श्री. धांडे पी. पी. -९४२३४६५०८०
 4. श्री. म्हस्के एस. एस. - ८७६६९२३०७४
Dada Patil Mavidyalaya Karjat Dada Patil Mavidyalaya Karjat DP College Karjat dpcollege Karjat Website designed and developed by Ravindra Salunke Ravindra Salunke, Mirajgaon Ravindra Balasaheb Salunke, Mirajgaon Ravindra Salunke