Affiliated to Savitribai Phule Pune University, Pune  |    Best College Award by Savitribai Phule Pune University(2004-05)   |    Rayat Mauli Purskar 2005-06   |    DST-FIST Sponsored College   |    NAAC ACCREDITED WITH 'A' GRADE (3.07 CGPA) (2017-18)  |    ISO 9001:2015 Certified (2018-19)   

M.Sc. II Admission

M.Sc. II (Organic Chemistry, Physics, Botany, Zoology) या वर्गासाठी सूचना :
  • या वर्गांसाठी प्रवेश देणे चालू आहे.
  • प्रवेशासाठी ०७ -१० -२०२१ पासून Online Admission Form भरणे आवश्यक आहे.
  • फॉर्म बरोबर आवश्यक कागदपत्रे - गुणपत्रक, जातीचा दाखला, Online फॉर्म प्रिंट इ. संबधित विभागाकडे जमा करावे.

महत्वाची सूचना:

प्रवेश घेतल्यानंतर शिष्यवृत्तीचा (स्कॉलरशिपचा) अर्ज भरतेवेळी सर्व प्रवर्गातील (कॅटेगरीतील) विद्यार्थ्याना उत्पन्नाचा दाखला देणे बंधनकारक आहे.

Online Admission Helpline

M.Sc. II (Organic Chemistry)
  • Physics-9423220047
  • Chemistry-9960274639
  • Botany-8888132995
  • Zoology-9960366068

Click here for Student Registration / Login ->

Dada Patil Mavidyalaya Karjat Dada Patil Mavidyalaya Karjat DP College Karjat dpcollege Karjat Website designed and developed by Ravindra Salunke Ravindra Salunke, Mirajgaon Ravindra Balasaheb Salunke, Mirajgaon Ravindra Salunke